Laboratorija za verifikaciju mjerila

Upravljanje sistemom zakonskog mjeriteljstva, kojim se osiguravaju tačna i međunarodno usklađena mjerenja u Bosni i Hercegovini, je u domenu odgovornosti Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine navedeni sistem kreira donošenjem mjeriteljskih pravilnika i obezbjeđenjem adekvatnih mjeriteljskih resursa, kako u okviru samog Instituta, tako i u okviru drugih subjekata zakonske kontrole koji su definisani u Zakonu o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine.

Laboratorija za verifikaciju mjerila (LVM) se nalazi u sistemu imenovanih mjeriteljskih laboratorija od osnivanja Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, i njoj je dodijeljena uloga zakonom da vrši verifikaciju mjerila iz oblasti zakonskog mjeriteljstva. Uloga LVM u oblasti zakonskog mjeriteljstva je pružanje jasnih, tačnih, nepristrasnih i nezavisnih usluga verifikacije mjerila interesnim skupinama u skladu sa važećim propisima iz oblasti zakonskog mjeriteljstva u Bosni i Hercegovini sa ciljem zaštite interesa njenih građana.

LVM do stupanja na snagu Pravilnika o imenovanim mjeriteljskim laboratorijima (''Službeni glasnik BiH'' broj 75/14) je dokazivala svoje kompetencije prema zahtjevima koji proizlaze iz Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 19/01), što je dokazivala sticanjem Rješenja o imenovanju izdatim od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu značaj LVM u sistemu zakonskog mjeriteljstva u Bosni i Hercegovini i zaštitite interesa njenih građana, LVM je dana 30.8.2016. godine stekla status akreditiranog tijela, te na ovaj način dokazala da ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 za inspekcijsko tijelo Tip A. To predstavlja najveći stepen nepristrasnosti koje laboratorija može imati u obavljanju poslova verifikacije mjerila. Laboratorija za verifikaciju mjerila je prva laboratorija iz oblasti mase i dužine koja je ispunila zahtjeve za provođenje prve verifikacije u skladu sa važećim podzakonskim aktima. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je samostalna državna upravna organizacija koja je nezavisna od proizvodnje, prodaje i održavanja mjerila koja su predmet verifikacije, čime su stečeni neophodni uslovi da LVM nastupa kao treća strana u verifikaciji mjerila, odnosno kao Inspekcijsko tijelo Tipa A u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/ IEC 17020. Također, ovo je prva laboratorija iz oblasti mase koja je ispunila zahtjeve za provođenje prve verifikacije u skladu sa Naredbom o neautomatskim vagama čime je ispunila zahtjeve da bude imenovana kao prijavljeno tijelo od strane Instituta za mjeriteljstvo  u skladu sa spomenutom Naredbom.

Opšti ciljevi kvaliteta LVM su:

  • Kontinuirani napredak u pružanju usluga verifikacije mjerila sa ciljem zaštite interesa građana Bosne i Hercegovine.
  • Kontinuiran napredak na unapređenju implementiranog sistema kvaliteta, edukacije osoblja, nabavke mjerne opreme i međusobnih odnosa osoblja.
  • Realizacija i očuvanje statusa imenovane mjeriteljske laboratorije.
  • Proširivanje specifikacije usluga LVM sa ciljem zadovoljavanja potreba mjeriteljskog sistema Bosne i Hercegovine iz oblasti zakonskog mjeriteljstva.
Dajana Franjić
Rukovodilac laboratorije
Ešef Dević
Tehnički rukovodilac laboratorije za verifikaciju mjerila, oblast masa i dužina
Dženana Čizmić
Tehnički rukovodilac laboratorije za verifikaciju mjerila, oblast mjerila/mjerni sistemi protoka/volumena tečnosti koja nisu voda (tečna naftna goriva)