Laboratorija za masu i srodne veličine

Laboratorija za masu i srodne veličine (LM IMBIH) djeluje kao sastavni dio Instituta za mjeriteljstvo BiH, a njena osnovna nadležnost je realizacija i održavanje državnog etalona za masu i diseminacija vrijednosti jedinice za masu kilogram na etalone nižeg nivoa tačnosti, s ciljem osiguranja sljedivosti mjerenja u oblasti mase u Bosni i Hercegovini. Pored mase kao osnovne mjerne veličine, laboratorija realizira izvedene mjerne jedinice i održava državne etalone srodnih veličina, kao što su pritisak i gustina, te osigurava sljedivost i diseminaciju njihovih mjernih jedinica. 

LM IMBIH u svom sastavu ima:

 • laboratoriju za masu,
 • laboratoriju za pritisak i vakuum i 
 • laboratoriju za gustinu i viskoznost tekućine.

LM IMBIH je dokazala prve kompetencije u oblasti mase na međunarodnom nivou i 8.06.2012. upisala svoje kalibracione i mjerne mogućnosti (CMC) ispred države BiH u Bazu podataka ključnih interkomparacija (BIPM) u Međunarodnom komitetu za utege i mjere (Appendix C CIPM MRA), te na svojim certifikatima o kalibraciji postavlja prepoznatljivi logo CIPM MRA. Također, upisani su i prvi CMC iz oblasti pritiska 10.02.2019. 

Laboratorija održava državne etalone (od nehrđajućeg čelika) iz oblasti mase E0 1kg, te E1 etalone  od 1 mg do 5 kg, kao i radne etalone nižeg nivoa tačnosti i većih nominalnih masa. Diseminacija mase se ostvaruje na komparatorima za određivanje mase visoke tačnosti. U oblasti pritiska državni etalon se realizuje na tlačnim vagama preko dva klipa i cilindra: 10 kPa/kg i 200 kPa/kg za realizaciju pritiska u gasu u opsegu od 4 kPa do 7 MPa i klipa i cilindra od 2 MPa/kg za realizaciju pritiska u ulju  2 MPa – 200 MPa. Državni etalon u oblasti vakuuma je SRG (Spinning Rotor Gauge) za realizaciju vakuuma na ultra-visokom vakuumskom sistemu (UHV)  do 10-5 Pa, kao i tri CDG (Capacitance Diaphraghm Gauge) za ukupan opseg od 10 Pa do 100 kPa. Državni etalon u oblasti gustine tekućine je primarni etalon koji se realizira putem HID instrumenta (Hydrostatic Weighing Instrument) u opsegu  600 kg/m³ do 1800 kg/m³, koji koristi kao etalone dvije Si (silicij) sfere 500 g i 1 kg. 

LM IMBIH održava i neprekidno poboljšava sistem upravljanja prema zahtjevima standarda za kompetentnost kalibracionih laboratorija BAS EN ISO/IEC 17025, te isti dokazuje putem Peer Review-a za tehničke oblasti u okviru i potvrđuje na EURAMET Tehničkom komitetu za kvalitet (TC Q) od 2011. godine. 

Učešće LM IMBIH u međunarodnim tehničkim komitetima:

 • EURAMET TC M, Tehnički komitet za masu i srodne veličine (SC M  podkomitet za masu; SC P podkomitet za pritisak; SC D podkomitet za gustinu) i
 • COOMET TC M, Tehnički komitet za masu i srodne veličine.

LM IMBIH je učestvovala u sljedećim interkomparacijama putem kojih dokazuje svoje kompetencije (više):

 • EUROMET  592 “Inter-comparison in mass” 
 • EURAMET 1120 “Comparison of Mass Standards for SEE” 
 • EURAMET 1222 “Comparison of 10 kg Mass Standard For SEE Countries” 
 • EURAMET 1350 “Comparison of sub-multiples of the kilogram” 
 • EURAMET 1346 “ Key comparison of 1 kg mass standards
 • EURAMET 1300 “Comparison of 500 kg Mass Standard”
 • „ILC - Calibration of NAWI“ organizovano od strane BATA  i NA (Accreditation body of Norway) 
 • EURAMET 1040 “Comparison from 100 µPa up to 1 Pa using a SRG as a transfer standard” 
 • EURAMET 1041 “Comparison up to 200 kPa in absolute and gauge pressure” 
 • EURAMET 1179: “Pressure standard comparison, gas media and gauge mode, from 0,7 MPa to 7 MPa” 
 • EURAMET 1252 “ Comparison in the range of 10 MPa to 100 MPa of liquid pressure”   
 • „ILAC 10012-1 Comparison Digital pressure gauge ” organizovano od strane BATA  i u saradnji sa ČMI (Czech Metrology Institute). 

Učešće u EMPIR istraživačkim projektima u okviru EURAMET-a (više):

 • LM IMBIH je učestvovala u EMPIR projektu iz oblasti mase EMPIR– project 14RPT02 AWICal “Traceable calibration of automatic weighing instruments operating in the dynamic mode“, u periodu 2015.-2018. u cilju razvijanja reproducibilnih kalibracionih metoda za evaluaciju mjerne nesigurnosti za različite grupe automatskih vaga koje rade u dinamičkom modu (link za više o projektu:  http://www.awical.eu/ ).
 • LM IMBIH učestvuje u trogodišnjem EMPIR projektu 17RPT02 rhoLiq “Establishing traceability for liquid density measurements“ koji je započet u maju 2018. godine. Projekat obuhvata realizaciju sljedivosti mjerenja pri određivanju gustine tekućine, te pripremu prijedloga kalibracione procedure kao referentnog vodiča za ove kalibracije (link za više o projektu: http://www.rholiq.org/).
 • LM IMBIH učestvuje u trogodišnjem EMPIR projektu 18RPT02 adOSSIG  „Developing an infrastructure for improved and harmonised metrological checks of blood-pressure measurements in Europe“, koji je započet u junu 2019. godine. Projekat je usmjeren je na povećanje pouzdanosti i tačnosti mjerenja krvnog pritiska razvijanjem naprednog generatora signala krvnog pritiska i uspostavljanjem novih kalibracionih metoda i usluga u oblasti metrologije krvnog pritiska.
 • LM IMBIH učestvuje u trogodišnjem projektu iz oblasti mase 19RPT03 RealMass „Improvement of the realisation of the mass scale“, koji će putem istraživanja i razmjene iskustava da unaprijedi proceduru za diseminaciju mase, odnosno realizaciju masene skale za E1 klasu tačnosti, te da izradi  prijedlog EURAMET vodiča za kalibraciju mase visoke tačnosti za podršku harmoniziranog pristupa.
Azmir Alić
Rukovodilac laboratorije / Tehnički rukovodilac laboratorije za masu i gustinu
Alen Bošnjaković
Tehnički rukovodilac laboratorije za pritisak